Logo

ประกาศราคากลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มกราคม

 

-โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองพรเจริญ หมู่ที่ 17 บ้านพรเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอลานสักเผยแพร่เมื่อ : 10/01/2561

ธันวาคม

- โครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านหนองปลามัน) ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 30/11/2560

-โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทันเผยแพร่เมื่อ : 6/12/2560

-โครงการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างจังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 19/12/2560

-โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทันเผยแพร่เมื่อ : 19/12/2560

-โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายซอยหลังวัดห้วยพระจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองฉางเผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายเข็ม ภาชนะปรีดา อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคตเผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคตเผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรักษาความสงบเรียบร้อยและสาธารณภัย อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 27/12/2560

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริกากร และสร้างความเป็นเลิศในการบริการ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 27/12/2560

พฤศจิกายน
- อำเภอลานสักได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 7/11/2560
ตุลาคม
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวบุญลือ เภตรา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแก้ว ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวาย จำปา หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560


เชื่อมโยง