Logo

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดัชนี
ตัวชี้วัด
หน่วยรับผิดชอบหลัก
1. ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  
  EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์จังหวัด
           คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
       - ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
           นโยบายและยุทธศาสตร์
           แผนปฏิบัติราชการประจำปี
           แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับทบทวน)
           วัฒนธรรมองค์กร
           ค่านิยมหลักขององค์กร
           โครงสร้างหน่วยงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม
  EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเินินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
  EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเินินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
  EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
  EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธาน
2. ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามภารกิจ  
  EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเินินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
  EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ จังหวัดอุทัยธานี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน  
  EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของจังหวัด
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แนวปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
3. ความปลอดจาก การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน
  EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
4. วัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
  EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทัพซ้อนในจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
EB 11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ
5. คุณธรรมการ ทำงานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไล หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
           ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ


เชื่อมโยง