รายงานสถานการณ์น้ำ

ประจำวันที่    

 ระดับน้ำสถานีโทรมาตร

ระดับเตือนภัย ระดับวิกฤติ
18.5019.50
สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ระดับน้ำปัจจุบัน 13.52  ม.รทก.
ระดับน้ำต่ำสุด 0.00  ม.รทก.
ระดับน้ำสูงสุด 21.19  ม.รทก.
อัตราการไหล (Q) 0.00  ลบ.ม./วินาที
สถานีโทรมาตร จุด TC.2 นครสวรรค์
ระดับน้ำปัจจุบัน 16.98  ม.รทก.
ระดับน้ำต่ำสุด 0.00  ม.รทก.
ระดับน้ำสูงสุด 26.87  ม.รทก.
อัตราการไหล (Q) 143.00  ลบ.ม./วินาที

 สภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำ เวลา 06.00 น.

วันที่ อ่างเก็บน้ำ ความจุ
ของอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ใช้งาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ ณ วันนี้
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) น้ำใช้งาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ไหลลงอ่าง
(ลบ.ม./วินาที)
ระบาย
(ลบ.ม./วินาที)
04-04-2020 ภูมิพล 13,462.00 9,662.00 4,751.00 951.00 0.00 81.00
04-04-2020 สิริกิติ์ 9,510.00 6,660.00 3,962.00 1,112.00 28.00 130.00
04-04-2020 ทับเสลา 160.00 143.00 33.40 16.40 0.00 0.92
04-04-2020 ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 6.74 4.57 0.00 0.00

 สภาพน้ำของเขื่อน/ฝาย เวลา 06.00 น.

สถานที่ ระดับน้ำ (ม.รทก.) หมายเหตุ
เหนือ ท้าย ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วินาที
ระบาย ผ่าน
เขื่อนเจ้าพระยา (ระดับเก็บกัก+16.50) 13.37 5.64 80.00 0.00
ฝายทัพคล้าย (ระดับสันฝาย+118.00) 118.00 115.55 0.00 0.00
เขื่อนวังร่มเกล้า (ระดับเก็บกัก+30.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

 ปริมาณน้ำฝนที่สถานีวัดนำฝนกรมชลประทาน วัดได้ดังนี้ (มม.)

โครงการฯอุทัยธานี ทัพคล้าย วังร่มเกล้า ห้วยขุนแก้ว โครงการฯ จุด CT.5A จุด CT.7 รวม
รหัส 69240 รหัส 69230 รหัส 69220 รหัส 69210 ทับเสลา ปางมะค่า คลองโพ มม.
0 0 0 0 0 0 0 0

 ปริมาณน้ำฝนตามสถานีวัดน้ำฝนอำเภอต่างๆ วัดได้ดังนี้ (มม.)

อ.เมือง อ.ทัพทัน อ.หนองขาหย่าง อ.หนองฉาง อ.ลานสัก อ.บ้านไร่ อ.สว่างอารมณ์ อ.ห้วยคต
0 0 0 0 0 0 0 0