รายงานสถานการณ์น้ำ

ประจำวันที่    

 ระดับน้ำสถานีโทรมาตร

ระดับเตือนภัย ระดับวิกฤติ
0.000.00
สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ระดับน้ำปัจจุบัน 13.46  ม.รทก.
ระดับน้ำต่ำสุด 0.00  ม.รทก.
ระดับน้ำสูงสุด 21.19  ม.รทก.
อัตราการไหล (Q) 0.00  ลบ.ม./วินาที
สถานีโทรมาตร จุด TC.2 นครสวรรค์
ระดับน้ำปัจจุบัน 16.75  ม.รทก.
ระดับน้ำต่ำสุด 0.00  ม.รทก.
ระดับน้ำสูงสุด 26.87  ม.รทก.
อัตราการไหล (Q) 119.00  ลบ.ม./วินาที

 สภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำ เวลา 06.00 น.

วันที่ อ่างเก็บน้ำ ความจุ
ของอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ใช้งาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ ณ วันนี้
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) น้ำใช้งาน
(ล้าน ลบ.ม.)
ไหลลงอ่าง
(ลบ.ม./วินาที)
ระบาย
(ลบ.ม./วินาที)
05-08-2020 ภูมิพล 13,462.00 9,662.00 3,951.00 151.00 208.00 48.00
05-08-2020 สิริกิติ์ 9,510.00 6,660.00 3,493.00 643.00 1,304.00 0.00
05-08-2020 ทับเสลา 160.00 143.00 31.13 14.13 0.00 0.67
05-08-2020 ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 7.48 5.31 0.92 0.00

 สภาพน้ำของเขื่อน/ฝาย เวลา 06.00 น.

สถานที่ ระดับน้ำ (ม.รทก.) หมายเหตุ
เหนือ ท้าย ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วินาที
ระบาย ผ่าน
เขื่อนเจ้าพระยา (ระดับเก็บกัก+16.50) 13.31 5.38 60.00 0.00
ฝายทัพคล้าย (ระดับสันฝาย+118.00) 118.07 115.58 0.00 2.20
เขื่อนวังร่มเกล้า (ระดับเก็บกัก+30.00) 0.00 0.00 0.00 0.00

 ปริมาณน้ำฝนที่สถานีวัดนำฝนกรมชลประทาน วัดได้ดังนี้ (มม.)

โครงการฯอุทัยธานี ทัพคล้าย วังร่มเกล้า ห้วยขุนแก้ว โครงการฯ จุด CT.5A จุด CT.7 รวม
รหัส 69240 รหัส 69230 รหัส 69220 รหัส 69210 ทับเสลา ปางมะค่า คลองโพ มม.
0.00 0.00 0.00 7.00 1.30 0.50 5.50 14.30

 ปริมาณน้ำฝนตามสถานีวัดน้ำฝนอำเภอต่างๆ วัดได้ดังนี้ (มม.)

อ.เมือง อ.ทัพทัน อ.หนองขาหย่าง อ.หนองฉาง อ.ลานสัก อ.บ้านไร่ อ.สว่างอารมณ์ อ.ห้วยคต
0 0 0 0 0 0 0 0