การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
   
   
   
   
   
   
   

มติคณะรัฐมนตรี

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เม.ย. 64
     
  คำสั่งการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า และแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
     
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
     
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
   
     
   
     
   
   
     
   
     
   
   
     
   
     
   

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรี

ที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

27 มี.ค. 64

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้
เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรในพื้นที่
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

27 มี.ค. 64

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดงานมะม่วงหลากชนิด มะยงชิด
หวานอร่อยและของดีอำเภอลานสัก ครั้งที่ 4

ณ บริเวณหุบป่าตาด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

12 มี.ค. 64

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ปี 2563

ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

10 มี.ค. 64

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน รับฟังบรรยายสรุปภาพรวม แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง (ระยะเร่งด่วน)

ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน

24 ธ.ค. 63

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

25 - 26 พ.ย. 63

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน ลงพื้นที่ภายใต้โครงการ
สร้างการรับรู้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ อำเภอบ้านไร่ และอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

24 ต.ค. 63

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ผลการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

พัฒนาโดย :

                กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
                สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0-5657-1390 ต่อ 18022