การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ 242/2563
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ที่ 243/2563
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด
ที่ 2928/2563
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุทัยธานี
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี