วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศ/คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
หนังสือสรุปข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.

ระบบ E-Report ของกรมการปกครอง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8 (5 ธันวาคม 2557)
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 1ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาหที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาหที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กันยายน 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กันยายน 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กันยายน 2557
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมสัปดาห์ที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2557
ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC)