ประกาศราคากลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กันยายน

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 19/9/2565

-โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 8/9/2565

- โครงการรั้วบ้านพักนายอำเภอ (หลังใหม่) อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ 9/9/2565  

- โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและเอกสารที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ 12/9/65 

- โครงการก่อสร้างห้องสุขาสำหรับประชาชนที่มารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ 12/9/65

ประกาศราคากลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มิถุนายน

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 7/6/2565

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยช้างฟัด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 7/6/2565

-โครงการขุดลอกสระสาธารณะบ้านชุมทหาร หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 8/6/2565

-โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำคลองเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 21/6/2565

-โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 22/6/2565

 

มีนาคม

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำบ้านภูมิธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 25/3/2565

กุมภาพันธ์

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนใหม่ ไปบ้านเขาผาแรต (สายใน) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 14/2/2565

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 14/2/2565

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรอบ ไปบ้านหนองผักกาด หมู่ที่ 7 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 14/2/2565

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโกรกลึก ไปบ้านหนองเจ๊กกวย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 14/2/2565

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 14/2/2565

-โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 21/2/2565

-โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประสานสุข หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อเขาผาแรต หมู่ที่ 5 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก เผยแพร่เมื่อ : 17/2/2565

 

ธันวาคม

-โครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง เผยแพร่เมื่อ : 27/12/2564

ตุลาคม

-โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 18/10/2564

-โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 18/10/2564

-โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 6 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 19/11/2564