ประกาศราคากลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พฤษภาคม

-โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองพะแวงข้างวัดหนองแก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 14/5/2562

มีนาคม

-โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและซ่อมแซมไหล่ทางภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เผยแพร่เมื่อ : 15/5/2562

-โครงการขุดลอกหนองยายชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 15/5/2562

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระแหงใต้ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีหน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง เผยแพร่เมื่อ : 15/5/2562

-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน ถ.29-001 สายบ้านหนองตาคลอง-บ้านเกาะตาซ้ง หมู่ที่ 10 บ้านเกาะตาซ้ง-หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 14/5/2562

กุมภาพันธ์

-โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 22/2/2562

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระทุ่ม ถึงบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ถึงบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.459 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,259 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 20/2/2562

มกราคม

-โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 4/3/2562

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - แยกสำนักสงฆ์ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 4/3/2562

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองยายดา หมู่ที่ 4 - บ้านดงแขวน หมู่ที่ 7 อน.ถ.4-0003 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 4/3/2562

ธันวาคม

-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ตามแบบ มข 2527) หมู่ที่ 5,6 ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 5/3/2562

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก-คลองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต่ เผยแพร่เมื่อ : 5/3/2562

พฤศจิกายน

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมทอง 2 และซอยชุมทอง 3 หมู่ 12 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี สายทางที่ 1 ซอยชุมทอง 2 กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 474 เมตร หนา 0.15 เมตร สายทางที่ 2 ซอยชุมทอง 3 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 545 เมตร หนา 0.15 เมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต่ เผยแพร่เมื่อ : 5/3/2562

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมะค่า-บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหใม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาว่าน-อำเภอหนองมะโมง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา-บ้านนาทุ่งเชือก หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งโก หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก-หนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างฝาย มข.2527 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาสวน ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตากแดด หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7 ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพังค่า ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

ตุลาคม

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโรงสีใหม่-บ้านปลักม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมพิศ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอิ้ง สาลิกาแก้ว ถึง บ้านนายสำราญ อยู่สิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดี่ยว ขนาด 1.80x1.80 เมตร หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลโนนเหล็ก หมู่ที่ 4,5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

-โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 3 ช่อง ขนาด 1.50x1.50 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 9/11/2561

กันยายน

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายสนิท เครือทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานหน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง เผยแพร่เมื่อ : 30/9/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม เชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านคอกวัว ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 2/10/2561

-โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อย อส.อ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ เผยแพร่เมื่อ : 24/09/2561

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 24/09/2561

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองตาคลอง-ทุ่งโพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง เผยแพร่เมื่อ : 24/09/2561

-โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี เผยแพร่เมื่อ : 24/09/2561

-โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน เผยแพร่เมื่อ : 18/09/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 18/09/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า-เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต เผยแพร่เมื่อ : 18/09/2561

-โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง เผยแพร่เมื่อ : 18/09/2561

สิงหาคม

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง เผยแพร่เมื่อ : 14/08/2561

-โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงานอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง เผยแพร่เมื่อ : 14/08/2561

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจระเข้ หมู่ที่ 7 บ้านคลองหวาย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 3/08/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมอทองเก่า-เขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 3/08/2561
กรกฎาคม
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่องตะเคียนเตี้ย ถึงสนามบิน หมู่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 31/07/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระดาน-คอนกรีตเก่า หมู่ 3 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง/เผยแพร่เมื่อ : 31/07/2561
-โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 12/07/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย ถึงสนามบิน หมู่ที่ 3 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 6/07/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งสบาย ถึงบ้านดงประดาพระ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 6/07/2561
มิถุนายน
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่องตะเคียนเตี้ย ถึงสนามบิน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 18/06/2561
-โครงการอำนวยความปลอดภัยถนนสายหนองน้ำคัน-บ้านท่าทอง กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 1994 (MD-601) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 18/06/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง-หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน /เผยแพร่เมื่อ : 13/06/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่อมอ้ายหมอง-บ้านหนองไผ่แบน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 6/06/2561
พฤษภาคม
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 31/05/2561
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 31/05/2561
-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 25/05/2561
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินลำห้วยขุนแก้ว บ้านใหม่ ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง /เผยแพร่เมื่อ : 24/05/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี /เผยแพร่เมื่อ : 22/05/2561
-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.29-001 สายบ้านหนองตาคลอง-บ้านเกาะตาซ้ง หมู่ที่ 10 บ้านเกาะตาซ้ง-หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง /เผยแพร่เมื่อ : 7/05/2561
เมษายน
-โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยาง (อน.ถ.52-001) สายบ้านหนองแบน หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามสาคร ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง /เผยแพร่เมื่อ : 27/04/2561
-โครงการสร้างความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 25/04/2561
มีนาคม
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 6/03/2561
-โครงการก่อสร้างลาน คสล.ข้างศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 13/03/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนข้าวเหนียว-สวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโบ่งข่อย กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 21/03/2561 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมเข้ากลุ่มบ้านนายคำ เพ็ญสาริการณ์ เลขที่ 14/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 30/03/2561
กุมภาพันธ์
-ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองเรือโกลน - บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 9/02/2561
-
โครงการปรับปรุงรั้วและก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าทางออก เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ว่าการอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 14/02/2561
-โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์/เผยแพร่เมื่อ : 15/02/2561
-โครงการขุดขยายสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่างเผยแพร่เมื่อ : 15/02/2561
-
โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี(งานพื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ไฟฟ้าและสุขภิบาล) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 21/02/2561
มกราคม

 

-โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองพรเจริญ หมู่ที่ 17 บ้านพรเจริญ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอลานสักเผยแพร่เมื่อ : 10/01/2561 -โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมสร้างความปลอดภัยและเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบOverlay สายบ้านหนองโสน-บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง/เผยแพร่เมื่อ : 22/01/2561
-โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณฝายวังสาธิต หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานีเผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561
-โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง/ถนนหินคลุก ในพื้นที่ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561
-โครงการซ่อมแซมคันคลอง/ถนนดินลูงรัง/ถนนหินคลุก ในพื้นที่ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 23/01/2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 29/01/2561
ธันวาคม
- โครงการปรับปรุงยกระดับถนนและก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านหนองปลามัน) ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี/ เผยแพร่เมื่อ : 30/11/2560
-โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 6/12/2560
-โครงการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างจังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 19/12/2560
-
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอทัพทัน/เผยแพร่เมื่อ : 19/12/2560
-โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายซอยหลังวัดห้วยพระจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง/เผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายเข็ม ภาชนะปรีดา อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคต/เผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอห้วยคตเผยแพร่เมื่อ : 26/12/2560

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรักษาความสงบเรียบร้อยและสาธารณภัย อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 27/12/2560


-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริกากร และสร้างความเป็นเลิศในการบริการ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี/เผยแพร่เมื่อ : 27/12/2560
พฤศจิกายน
- อำเภอลานสักได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก/ เผยแพร่เมื่อ : 7/11/2560
ตุลาคม
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวบุญลือ เภตรา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแก้ว ถึงหมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/ เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวาย จำปา หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง/ เผยแพร่เมื่อ : 10/10/2560