ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี
ชื่อโครงการ
ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตรถนนลาดยาง สายทาง
บ้านสวนพลู-บ้านพลูจวง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตรถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 บ้านซับฝาเรือน ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตรถนนลาดยาง สายทาง บ้านซอยสามัคคี หมู่ 9- บ้านหนองตายาย ม.13 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โครงการก่อสร้างสะพานท่ามะนาว ข้ามคลองทับเสลา ม.1 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือและเครื่องเงิน
งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563