ผลการดำเนินงานโครงการงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) อุทัยธานี
ชื่อโครงการ/หน่วยดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
อำเภอเมืองอุทัยธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทำ) ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี (อ.เมืองอุทัยธานี)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทำ) ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี (อบต.ท่าซุง)
อำเภอสว่างอารมณ์
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าสัก ม.10-บ้านดงแขวน ม.7 อน.ถ.4-0004 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี (อ.สว่างอารมณ์)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าสัก ม.10-บ้านดงแขวน ม.7 อน.ถ.4-0004 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี (ทต.สว่างแจ้งสบายใจ)
อำเภอหนองฉาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 สายบ้านวังตอยางถึงบ้านวังเตย ม.5 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อ.หนองฉาง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 สายบ้านวังตอยางถึงบ้านวังเตย ม.5 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อบต.เขากวางทอง)
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หนองเชือกเขา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.14-017 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง (อ.หนองฉาง)
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หนองเชือกเขา รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.14-017 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง (ทต.หนองฉาง)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองตาคลอง-บ้านเกาะตาซ้ง ม.10 บ้านเกาะตาซ้ง-ม.8 บ้านทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อ.หนองฉาง)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองตาคลอง-บ้านเกาะตาซ้ง ม.10 บ้านเกาะตาซ้ง-ม.8 บ้านทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อบต.ทุ่งโพ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกระทุ่ม-น้ำพุ ม.7 บ้านหนองกระทุ่ม ถึง บ้านเขาน้อย ม.2 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อ.หนองฉาง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกระทุ่ม-น้ำพุ ม.7 บ้านหนองกระทุ่ม ถึง บ้านเขาน้อย ม.2 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อบต.เขากวางทอง)
อำเภอลานสัก
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกลานตากสหกรณ์-สี่แยก อน.ถ.1-0078 หมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อ.ลานสัก)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกลานตากสหกรณ์-สี่แยก อน.ถ.1-0078 หมู่ที่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อบต.ป่าอ้อ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ลานสัก เชื่อมต่อบ้านเขาน้ำโจน หมู่ที่ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อ.ลานสัก)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ลานสัก เชื่อมต่อบ้านเขาน้ำโจน หมู่ที่ 4 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อบต.ป่าอ้อ)
โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง-สายหลังวัดบ้านใหม่ไทยอีสานเชื่อมต่อถนนลาดยางสายหลักท้ายหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อ.ลานสัก)
โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง-สายหลังวัดบ้านใหม่ไทยอีสานเชื่อมต่อถนนลาดยางสายหลักท้ายหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อบต.ลานสัก)
อำเภอหนองฉาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 สายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อ.หนองฉาง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 สายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อบต.เขากวางทอง)
อำเภอสว่างอารมณ์
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.7 บ้านหนองแว่น-ม.4บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี (อ.สว่างอารมณ์)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.7 บ้านหนองแว่น-ม.4บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี (อบต.หนองหลวง)
อำเภอลานสัก
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกโรงสี-ออกตำบลทุ่งนางาม หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำโจน ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อ.ลานสัก)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกโรงสี-ออกตำบลทุ่งนางาม หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำโจน ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีี (อบต.ป่าอ้อ)
โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง-สายบ้านปากเหมือง หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อถนนลาดยางบ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อ.ลานสัก)
โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง-สายบ้านปากเหมือง หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อถนนลาดยางบ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (อบต.ลานสัก)