ข่าว/กิจกรรม ผู้บริหารระดับจังหวัดประจำเดือนมีนาคม2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และสถานการณ์ผักผลไม้ล้นตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม​ 2564​ เวลา 10.30 น. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากนาย ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธาน​ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3 / 2564 ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2564 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม(Kick off) ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบขุดแปลง โคก หนอง นา ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ ครัวเรือนต้นแบบ นางรชยา พิมพ์มั่น 43 หมู่ 6 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา13.30น.นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2464 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพีระพล ตุัณฑโอภาส เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรและพัฒนาอาชืพ โดย พ.อ.สุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นาย ร.ท.สุวิทย์ โสภาเจริญ รอง หัวหน้าฝ่ายแผนกลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ ครั้ง 1/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์(ศาลากลางหลังเก่า) จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชืพ ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือ​งอุทัยธานี​
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับและร่วมประชุม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 18 นายภูสิต สมจิตต์ ณ ห้องประชุมชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงพลับพลาจตุรมุข อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ และคณะ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 18​ มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด​อุทัยธานี​ เป็น​ประธานการประชุมคณะ​อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม​ระดับจังหวัด​ จังหวัดอุทัยธานี​ ครั้ง​ที่​ 1/2564​ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางประภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และคณะที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบสิ่งของยังชีพ ตามโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้ “เสริมสร้างรักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี” ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 17 มันาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และพระอนุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 ราย และผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จำนวน 3 ราย ณ อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเทศกาลงานบุญบั้งไฟ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2564 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยอีสานที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทยธานี
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ อำเภอทัพทัน ติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำต้นทุนและระบบประปาหมู่บ้านในอำเภอทัพทัน โดยมี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่​ 12 มีนาคม​ 2564​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร. อลงกต​ วรกี​ ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากนาย ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็นประธานเปิด การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ณ โรงแรมห้วยขาแข้ง เชษฐศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากนาย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมร่วมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการแจ้งข้อร้องเรียนต่อสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ตามคำร้องแจ้งว่า เป็นที่ราชพัสดุ ในเขตตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวมยุเรศ เศวตมาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย อาจารย์จรินทร์ ทองรัตนรักษา วิทยากรผู้ให้ความรู้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 โดยมี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา10.00น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง(ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล) ณ ห้องประชุมชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่​ 7 มีนาคม​ 2564​ เวลา 09.00 น. ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์พิเศษดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมโดยมี ท่าน เจเศรษฐ์​ ไทยศรษฐ์​สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี​ เขต​ 1​ เป็นประธาน​ การประชุมหารือ ระหว่าง นายก ปลัด องค์การบริหาร และคณะ ทางคณะทำงานได้สรุปแนวทางข้อตกลงโดยไม่มีปัญหา ณ สำนักงาน องค์การบรืหารส่วนตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ​ดร. อลงกต​วรกี​รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นาย ณรงค์​รักร้อย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต​วรกี​รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​เดินทางไปราชการ โดยโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมธรรมาธิปไตย อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 สำนักงานโครงการความร่วมมือระหว่างระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 64 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา จังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันโดยเร่งด่วน ณ ป่าชุมชนบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 64 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ​ดร. อลงกต​วรกี​รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 64 เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 4มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (ศสป.) จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ​ดร. อลงกต​วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นาย ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ และ ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์​รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ คณะผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี​เขต 2​เป็นประธาน การบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการใช้น้ำการทำการเกษตร จากลำเหมืองส่งน้ำพุหล่ม ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมพิจารณาเรื่องร้องเรียน กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ตำบลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทับธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานี กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันนี้ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เดือน / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. /