วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษา ที่ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 07.40 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน GovChannel
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
 

สาระน่ารู้

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บัญชีบริหารวงเงินงบประมาณในการเลื่อนขั้นเงินเ้ดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2559
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม สถาบันวิทยาการ สวทช.
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดอุทัยธาน
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ "
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"
การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อแนะนำในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ Infographic ชุดที่ 1-32
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน จัดทำโดย สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลพืชที่สามารถปลูกผสมผสานกับสวนยางได้
คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดอุทัยธานี
แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
คู่มือการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
สภาพปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชาของจังหวัดอุทัยธานี
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กฎบัตรตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
มาตรการและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักงานจังหวัดอุทัยธาน
แผนพัฒนาองค์การ (ด้านการพัฒนาบุคคล)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดร่วม (Common Indicators) ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 24 ตัวชี้วัด
คู่มือกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ
วีดิทัศน์เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Part1 , Part2
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐฯ
การจัดส่งเอกสารเพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธาน
เอกสารการประกอบการประชุมจัดทำความเสี่ยงและPart  Link 1 , Link 2
แผนพัฒนาสถิติจังหวัดอุทัยธานี
แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดอุทัยธานี
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เฉพาะที่เบิกเงินกับงบประมาณจังหวัดอุทัยธานี (G184)
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558-2561
ปิดทองหลังพระ ณ แก่นมะกรูด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป