วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ข่าวสารผู้บริหาร

   
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดอุทัยธานี และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับตำบล จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
วิดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ตอน : แนะนำ ก.พ.ค.
ตอน : การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
 

สาระน่ารู้

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดอุทัยธาน
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ "
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ "รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางคนของคนทำงานและการจัดพิธีการ
การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อแนะนำในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
บัญชีบริหารวงเงินงบประมาณในการเลื่อนขั้นเงินเ้ดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ Infographic ชุดที่ 1-32
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน จัดทำโดย สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลพืชที่สามารถปลูกผสมผสานกับสวนยางได้
คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดอุทัยธานี
วารสาร "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร" ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
คู่มือการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
สภาพปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชาของจังหวัดอุทัยธานี
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี
รายละเอียดในการจัดทำคู่มือประชาชนฯ
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กฎบัตรตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
มาตรการและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนักงานจังหวัดอุทัยธาน
แผนพัฒนาองค์การ (ด้านการพัฒนาบุคคล)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดร่วม (Common Indicators) ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 24 ตัวชี้วัด
การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
คู่มือกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ
วีดิทัศน์เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Part1 , Part2
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐฯ
การจัดส่งเอกสารเพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธาน
เอกสารการประกอบการประชุมจัดทำความเสี่ยงและPart  Link 1 , Link 2
แผนพัฒนาสถิติจังหวัดอุทัยธานี
แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดอุทัยธานี
แผนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี (IT Contingency Plan) พ.ศ. 2557-2558
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เฉพาะที่เบิกเงินกับงบประมาณจังหวัดอุทัยธานี (G184)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำท่าจีน
เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอลทีว
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558-2561
ปิดทองหลังพระ ณ แก่นมะกรูด
การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สรุปการสัมมนาโครงการให้ความรู้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบสำรวจความพึงพอใจ

       จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัด และความพึงพอใจในการนำข้อมูล
จังหวัดไปใช้ประโยชน์ หากท่านมีความประสงค์ต้องการให้แก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร ขอความกรุณา แสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป