วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 36
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 39
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51
ประวัติรับราชการ - ปี 2522 บรรจุ ปลัดอำเภอ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (เดิม จังหวัดนครพนม)
- ปี 2526 ศูนย์ประมวลผลการทะเีบียน กรมการปกครอง
- ปี 2540 นายอำเภอสามชุก นายอำเภออู่ทอง นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รวม 9 ปี
- ปี 2549 ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
- ปี 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
- ตุลาคม 2553 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี