งานการเงินและบัญชี
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561 (1502)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561 (G184)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561 (1502)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561 (G184)
งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 (1502)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 (G184)