งานการเงินและบัญชี
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2561 (1502)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2561 (G184)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561 (1502)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561 (G184)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561 (1502)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561 (G184)
งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 (1502)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 (G184)