งานการเงินและบัญชี
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน จังหวัดอุทัยธานี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2565
งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : กรมจังหวัดอุทัยธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2563
งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2562
งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561
งบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 (1502)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 (G184)