การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่หนังสือ
เรื่อง
ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนมกราคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ มท 0511.3/ว 4973
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562
แนวทางการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2707/2562
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
รายงานประกอบการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2562
สรุปรายงานตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี Update 09/12/62