กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

                    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แผนงานโครงการ วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโครงการตามหลัก

วิชาการโดยเฉพาะด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการจัดการโครงการในงานการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อ

สร้างของหน่วยงานของรัฐแก่ส่วนราชการอื่นในจังหวัด ด้านการแก้ไขปัญหาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อันอาจจะกระ

ทบถึงความปลอดภัยด้านการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานตามระบบการวางผังเมืองที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการอุธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโรงมหรสพ กำกับดูแลการดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชน วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ควบคุม

คุณภาพ วิธีการก่อสร้าง การออกแบบ ควบคุมคุณภาพวัสดุ การทดสอบ และฐานข้อมูลปฐพีกลศาสตร์ จัดทำมาตรฐานด้านช่าง และราคาวัสดุก่อสร้างระดับ

ท้องถิ่น จัดทำมาตรฐานข้อมูลโครงข่ายสาธารณูปโภคที่จะรองรับการพัฒนาตามผังเมีอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย