อุทัยธานีแผนงาน/โครงการ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ภารกิจผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

1.งานด้านผังเมือง      
1งานวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี ขั้นตอนที่ 18    
1.2งานถ่ายโอนภารกิจการวางผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี ขั้นตอนที่2 คือ จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม    
       
1.3งานปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท-ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ขั้นตอนที่9 คือเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่าง กฎหมายกระทรวงมหาดไทย    
       
1.4งานจัดทำผังเมืองชุมชน(เทศบาล)
-ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลหนองฉาง
-ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านไร่
-ผังเมืองชุมชนตำบลลานสัก
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
   
       
1.5งานจัดทำผังชุมชน(อบต)
-ผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
-ผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
-ผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   อำเภอบ้านไร่
-ผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านไร่
-ผังชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
อำเภอลานสัก
ขั้นตอนที่3จัดทำผังและเอกสารประกอบผัง    
       
1.6งานสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 
ได้ดำเนินการประกาศแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมาย เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการในจังหวัดอุทัยธานี
 
   
       
1.7โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อประสานเจ้าของที่ดินในโครงการยินยอมเข้าร่วมโครงการ    
       
.8ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน(ค้าปลีก-ค้าส่ง) ออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองใช้บังคับ    
       
2.ผลการดำเนินงานโครงการ
งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2552
     
2.1 โครงการขุดลอกแม่น้ำตากแดด หมู่ที่ 4 , 5 ตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 5 , 3 ตำบลสว่างอารมณ์ และหมู่ที่ 7 , 2 , 4 ตำบลหนองยายดา ผลการดำเนินการ 79%
 
   
       
2.2 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหุบอีเก้ง หมู่ที่ 10 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน ผลการดำเนินการ 15%
 
   
       
2.3 โครงการขุดสระกักเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน ผลการดำเนินการ100%
 
   
       
2.4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ
ผลการดำเนินการ100%
 
   
       
2.5 โครงการปรับปรุงระบบประปา เทศบาลตำบลบ้านไร่ ผลการดำเนินการ 100%
 
   
       
2.6 โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองชุมเห็ด
หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงสองนาง
ผลการดำเนินการ 100%
 
   
       
2.7 โครงการอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านเสาใหญ่ อำเภอสว่างอารมณ์ ผลการดำเนินการ 100%
 
   
       
3.การตรวจสอบอาคารภาครัฐตามกฎหมายควบคุมอาคาร      
3.1 การขออนุญาตเปิดกิจการโรงแรม
จำนวน 4 แห่ง
คณะกรรมการพิจารณา    
       
3.2 การตรวจสถานบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2552
จำนวน 8 แห่ง
คณะกรรมการพิจารณา    
       
3.3 ตรวจสอบอาคารของสถานที่ราชการ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 35 แห่ง และไตรมาสที่ 3 จำนวน 35 แห่ง รวม 70 แห่ง
ได้แจ้งกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว

 
   
       
4.การสำรวจข้อมูลอาคาร 9  ประเภท      
4.1 ดำเนินการตรวจสอบอาคารกรณีอาคาร 9 ประเภท ตามมาตรา 32 ทวิ      
       
4.2 ดำเนินการให้มีการทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน พ.ศ. 2548      
       
5.โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี" ร่วมออกโครงการกับจังหวัด และอำเภอ ประจำทุกเดือน
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนวัดโกรกลึก หมู่ 9 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก

เดือนมีนาคม 2552 โรงเรียนสมอทองประทีปพลีผลอุปถัมภ์ หมู่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต

เดือนเมษายน 2552 วัดคลองเคียน บ้านท่าตาโป็ย หมู่ 7 ตำบลท่าซุง

เดือนพฤษภาคม 2552 บริเวณหมู่ 2 ตำบลน้ำซึม (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) และบริเวณวัดทุ่งสงบ หมู่ 2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์

เดือนมิถุนายน 2552 วัดหนองแก หมู่ 3 ตำบลหนองแก (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) และโรงเรียนอนุบาลทัพทัน หมู่ที่ 1 ตำบล
ทัพทัน อำเภอทัพทัน

เดือนกรกฎาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา บ้านหนองกระดี่ ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
วัดดอนกลอย ม.5 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง
วัดทุ่งนาใหม่ บ้านทุ่งนา ม.4 เขาบางแกรก
อ.หนองฉาง
วัดภูมิธรรม ม.3 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง

เดือนสิงหาคม 2552 โรงเรียนวัดเจ้าวัด
บ้านเจ้าวัด ม.1 ต. เจ้าวัด อ.บ้านไร่
วัดดอนขวาง บ้านดอนขวาง ม.5 ต.ดอนขวาง
อ.เมือง จ.อุทัยธานี (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)

เดือนกันยายน 2552วัดประดู่ยืน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
วัดเกาะเทโพ  หมู่4 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

   
       
6.งานบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่ง (งานบำรุงปกติ)ปีงประมาณ 2552      
6.1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง        ตำบลอุทัยใหม่ กำจัดวัชพืช    100 %    
       
6.2 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่
5 , 8 ตำบลเกาะเทโพ
กำจัดวัชพืช    100 %    
       
6.3 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควตากแดด ตำบลสว่างอารมณ์ มั่นคงแข็งแรง ไม่ต้องดูแลบำรุงรักษา    
       
6.4 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง บริเวณหน้าวัดอุโปสถาราม มั่นคงแข็งแรง ไม่ต้องดูแลบำรุงรักษา