สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน (ตามแบบ สขร.1)
ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560
(สอบราคา-ประกวดราคา)
 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560

 ตุลาคม 2559
 พฤศจิกายน 2559
 ธันวาคม 2559
 มกราคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มีนาคม 2560
 เมษายน 2560
 พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560

 
  ตุลาคม 2559
 พฤศจิกายน 2559
 ธันวาคม 255
9
 มกราคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มีนาคม 2560
 เมษายน 2560
 พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 
กันยายน 2560
 

 

 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2559
(สอบราคา-ประกวดราคา)
 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2559

 ตุลาคม 2558
 พฤศจิกายน 2558
 ธันวาคม 2558
 มกราคม 2559
 กุมภาพันธ์ 2559
 มีนาคม 2559
 เมษายน 2559
 พฤษภาคม 2559
 มิถุนายน 2559
 กรกฎาคม 2559
 สิงหาคม 2559
 กันยายน 2559

 
  ตุลาคม 2558
 พฤศจิกายน 2558
 ธันวาคม 2558
 มกราคม 2559
 กุมภาพันธ์ 2559
 มีนาคม 2559
 เมษายน 2559
 พฤษภาคม 2559
 มิถุนายน 2559
 กรกฎาคม 2559
 สิงหาคม 2559
 
กันยายน 2559
 

 

 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2558
(สอบราคา-ประกวดราคา)
 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2558

  ตุลาคม 2557
 พฤศจิกายน 2557
 ธันวาคม 2557
 มกราคม 2558
 กุมภาพันธ์ 2558
 มีนาคม 2558
 เมษายน 2558
 พฤษภาคม 2558
 มิถุนายน 2558
 กรกฎาคม 2558
 สิงหาคม 2558
 กันยายน 2558

 
  ตุลาคม 2557
 พฤศจิกายน 2557
 ธันวาคม 255
7
 มกราคม 2558
 กุมภาพันธ์ 2558
 มีนาคม 2558
 เมษายน 2558
 พฤษภาคม 2558
 มิถุนายน 2558
 กรกฎาคม 2558
 สิงหาคม 2558
 
กันยายน 2558
 

 

 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2557
(สอบราคา-ประกวดราคา)
 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2557

  ตุลาคม 2556
 พฤศจิกายน 2556
 ธันวาคม 2556
 มกราคม 2557
 กุมภาพันธ์ 2557
 มีนาคม 2557
 เมษายน 2557
 พฤษภาคม 2557
 มิถุนายน 2557
 กรกฎาคม 2557
 สิงหาคม 2557
 กันยายน 2557

 
  ตุลาคม 2556
 พฤศจิกายน 2556
 ธันวาคม 2556
 มกราคม 2557
 กุมภาพันธ์ 2557
 มีนาคม 2557
 เมษายน 2557
 พฤษภาคม 2557
 มิถุนายน 2557
 กรกฎาคม 2557
 สิงหาคม 2557
 
กันยายน 2557