กลุ่มงานวิชาการผังเมือง            

                   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมหรือตามที่จังหวัดหรือท้องถิ่นร้องขอ ประชาสัมพันธ์

 เผยแพร่กิจกรรมเสริมสร้างความรู้   ความเข้าใจและสร้างสำนึกด้านการผังเมืองแก่ประชาชน   เอกชนและส่วนราชการ  กำกับและติดตามสถาน

ภาพระบบบริการพื้นฐานการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการผังเมือง สำรวจ วิเคราะห์ ศึกษาด้านประชากร

เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประเมินการพัฒนาเมืองและจัดทำโครงการพัฒนาเมืองเพื่อให้การปฏิบัติตามผังเมืองเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการวางผังเมือง การประสานงานและให้ความร่วมมือ

ทางวิชาการแก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ส่งเสริมสนับสนุน และปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการเพื่อจัด

ทำแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นทางด้านกายภาพ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและหรือรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย