ฝ่ายบริหารงานทั่วไป           

                    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์ต่างๆ การจัดทำงบประมาณ งานการพัสดุ งานบริหารบุคคลของสำนักงาน

รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย