พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง(ไม่มีข้อมูล)
มาตรา 9 (2) แนวทางปฏิบัติราชการ และ ผลการดำเนินงาน
มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 (6) สัญญาสำคัญของรัฐ
มาตรา 9 (7) มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามที่มีประกาศเพิ่มเติม เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)