ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมเทโว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 4 สิงหาคม 2557 หลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของศูนย์ฯ แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 โดยการทำงานมุ่งเน้นดำเนินการในรูปแบบการบูรณาการทุกภาคส่วนในเชิงรุก เพื่อบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE และให้บริการกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทั้งนี้ สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือขอรับคำปรึกษาได้ที่ โทร 0 5657 1393, Fax. 0 5657 1392 และ E-mail : uthaithani@moi.go.th

อ่านต่อ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

อ่านต่อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์