ระกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒)
ณ วันที่ 27 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒)
ณ วันที่ 27 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 27 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
ณ วันที่ 27 พ.ค. 63
การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ชีวิตวิถีใหม่) ณ วันที่ 26 พ.ค. 63
การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา)
ณ วันที่ 26 พ.ค. 63
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ วันที่ 16 พ.ค. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 63
คำแนะนำ 12 ประเภทกิจกรรม "เปิดเมืองให้ปลอดโรค" เผยแพร่ ณ วันที่ 5 พ.ค. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63
การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
การกำหนดหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค. 63
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 16 พ.ค. 63
คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 3 พ.ค. 63
มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563 เกี่ยวกับวันลา ลงวันที่ 30 เม.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค. 63
วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชน ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค. 63
ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จัีงหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค. 63
ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จัีงหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 2)ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 63
ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จัีงหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 3)ประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. 63
ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จัีงหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 4)ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63
ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จัีงหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพิธีทางศาสนา ประกาศ ณ วันที่ 20 มี.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเทศกาลเช็งเม้งประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. 63
มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63
ขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 17 เม.ย. 63
แนวทางการดำเนินการป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเืชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ลงวันที่ 6 เม.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค. 63
 
free hit counter