วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก
------------

ค่านิยม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
รับผิดชอบต่อผลงาน
บริการด้วยใจ
----------

คำขวัญประจำจังหวัด


อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี
ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว
ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง
แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
-------------

การประชุม ก.บ.จ. จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 Download
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 Download