ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมซูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน ทปค.จ.อน. (056-511444) ผวจ.อน.มอบหมาย
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรังชั้น 5 สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ / ผวจ.อน มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรังชั้น 5 สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี