ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ, ลงทะเบียนเวลา 09.30 - 10.00 น.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมซูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน ทปค.จ.อน. (056-511444) ผวจ.อน.มอบหมาย
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรังชั้น 5 สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ / ผวจ.อน มอบหมาย
11:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อน. ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน (056-571151) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ที่ทำการปกครอง จ.อน.
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรังชั้น 5 สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ตำรวจภูธร จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
11:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศอ.ปส.จ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนง.ท้องถิ่น จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมซูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน ทปค.จ.อน. (056-511444) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน.
11:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อน. ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน (056-571151)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ กระทรวงมหาดไทย (02-2241843)