ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.อน. สนง.สหกรณ์ จ.อน. (056-511105) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดป่าผาก ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง 056513155) ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 สนง.พมจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.