ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้ารับการฝึกอบรมการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนง.ก.พ. (รณรงค์ 02-5471702)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สนจ.อน. โทร. 0 5651 1063 ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:00 น. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำจังหวัด และแผ่นซีดีบันทึกไฟล์แบบป้ายกิจกรรมจิตอาสา อาคารกองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร สนจ.อน. 0 5651 1063 ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเยาชนไทย หัวใจใสสะอาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
10:00 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สนง.จัดหางาน จ.อน.
11:30 น. ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.แรงงาน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี (056-970101) ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ประธานการประชุมพิจารณาสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนในระดับจังหวัด ของจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี (056-570101) ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (02-2255520)