ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้ารับการฝึกอบรมการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนง.ก.พ. (รณรงค์ 02-5471702)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ตรวจรับงานสร้างตึกอาคารผู้ป่วยฯ รพ.อน. รพ.อน. (056-511584) รพ.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อน. สนง. เกษตร อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาภารกิจของกระทรวงฯ ณ ห้องทำงาน รอง ผวจ.อน. สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (02-2255520)