ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้ารับการฝึกอบรมการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนง.ก.พ. (รณรงค์ 02-5471702)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ตรวจรับงานสร้างตึกอาคารผู้ป่วยฯ รพ.อน. รพ.อน. (056-511584) รพ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สนจ.อน. (056-520737)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 ณ บริเวณอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
09:30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาภารกิจของกระทรวงฯ ณ ห้องทำงาน รอง ผวจ.อน. สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
09:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้อง POC ชั้น 5 สนง.ปภ.จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (02-2255520)