ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้ารับการฝึกอบรมการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนง.ก.พ. (รณรงค์ 02-5471702)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ อน. สนง. พาณิชย์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมหารือการเตรียมการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อน. ประธานตามประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี ลงวันที่ 5 เมษายน 2561
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.ยุติธรรม จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ อน. สนง. พาณิชย์ อน.
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.ยุติธรรม จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (02-2255520)