ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้ารับการฝึกอบรมการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนง.ก.พ. (รณรงค์ 02-5471702)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 วัน มรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง) ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดปกติขาวไว้ทุกข์

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:30 น. ประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.ยุติธรรม จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพืนที่เเละจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด โรงเเรมบ้านสวนรีสอร์ท จ.นครสวรรค์ สนง.จ.อน.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 056-520737)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (02-2255520)