ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
17:45 น. ประธานพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี วัดจันทาราม (ท่าซุง) ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : ชุดปกติขาวไว้ทุกข์

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี