ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้ารับการฝึกอบรมการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สนง.ก.พ. (รณรงค์ 02-5471702)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีการออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดดงขวาง บ้านดงขวาง ม.1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง ปกครอง การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว. ผวจ.อน. มอบหมาย
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8 วัดดงขวาง บ้านดงขวาง ม.1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง สสจ.อน. (056-511565 ต่อ 304) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดดงขวาง บ้านดงขวาง ม.1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน. การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี . วัดดงขวาง หมู่ที่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
09:30 น. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี วัดดงขวาง หมู่ที่ 1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการพัฒนาภาค และการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สนจ.อน.