ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เข้ารับการฝึกอบรมการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ สนง.ก.พ. (รณรงค์ 02-5471702)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานเปิดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย" จ.อุทัยธานี ประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์กระบือดงขวาง ม.6 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง สนง.ปศุสัตว์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรม จ.อน. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สน.ทรัพยากรน้ำภาค 2 ฯ ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมปกครอง ชั้้น 4 กลุ่มงานปกครอง(นิติกรกานต์ ธงภักดิ์) 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.