ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี อำเภอทัพทัน จ.อน. ในพื้นที่อำเภอทัพทัน จ.อน. สนง.พมจ.อน. (ธาริณี 081-7070094)
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. (สุภาพร 089-6389470)
15:00 น. ร่วมการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. ((ธีระชัย 063-9031246)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดอุทัยธานี ห้องสุพรรณิการ์ ศลก.อน. (หลังเดิม) ชั้น 2 สนง.สิถิติ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ที่ทำการปกครอง จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร โทร.095-6422727)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.