ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.คลัง จ.อน. (056-512468) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้า OTOP เมืองพระชนกจักรี สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 2 ฯ ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) สนง.คลัง จ.อน. (056-512468)