ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ประธานเปิดโครงการคืนข้อมูลให้ชุมชน ตามโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภาตำบลแก่นมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านใต้ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศอ.ปส.จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (นายกานต์ ธงภักดิ์ 063-9032173)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (นายกานต์ ธงภักดิ์ 063-9032173)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151)
16:00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการการคืนข้อมูลให้ชุมชน ตามโครงการพื้นที่ต้นแบบแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภาตำบลแก่นมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านใต้ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(ผอ.อัญชลี 089-2034436)