ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้อกกจากราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 สนง.ท้องถิ่น จ.อน.
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พุทธศักราช 2558 ของจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626)
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช 2558 ของจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(นายกานต์ ธงภักดิ์ 063-9032173)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626)