ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการอบรมวิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการกองทุนการศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย (Teacher Camp) อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. (หน.ศักดา 089-6399993, ประไพพรรณ 087-9950882) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. เข้าร่วมการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบ 2561 รอบที่ 1 ห้องประชุมศาลากลาง จ.นครสวรรค์ สนจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ.ระยอง สนจ.อน. (ผอ.ภัทรีพันธุ์ 085-4842663)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี