ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ การติดตามลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ เพื่อเก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 บ้านห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.สาธารณสุข จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง " ปัจจัยการประกอบอาชีพอิสระให้ประสบความสำเร็จ" ณ ศุูนย์เรียนรู้ออแกนิกส์-อินทรีย์ "ใบทอง" ม.1 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.จัดหางาน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
14:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 4 ที่ทำการปกครอง จ.อน. ประธานตามคำสั้งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4736/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ เพื่อเก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.1 บ้านห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.สาธารณสุข จ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากี คอพับ
14:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน. สนจ.อน.