ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ประธานพิธีเปิดการบรรยายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436)
15:00 น. ประธานพิธีทอดผ้าป่า มหาบังสกุล (ฝายฆราวาส) และฌาปนกิจจุดไฟพระราชทานเพลิงศพ เมรุวัดสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคมและการปกครองท้องถิ่นสำหรับพลเมือง ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) สนง.พมจ.อน. ประธานตามคำสั่งที่ 4258/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 056-520737)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 056-520737)