ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-05-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป้าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย พื้นที่ทุ่งแฝก) ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (ประสาน 087-8382023)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดงาน "วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 รวมพลังแรงงานอุทัยธานี ทำความดีเพื่อสังคม" ณ โรงเรียนอีมาดอีทราย ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.สัวดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุข จ.อน. สนง.สาธารณสุข จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป้าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย พื้นที่ทุ่งแฝก) ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (ประสาน 087-8382023)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.