ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง สนจ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 กองร้อย อส.จ.อน. ที่ 1 อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง) โทร.056-513145 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)