ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (056-511965) ผวจ.อนมอบหมาย
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (056-511965) ผวจ.อนมอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.หลังเก่า สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อน. ประธานตามคำสั่ง จังหวัดอุทัยธานี ที่ 4409/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.