ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน.(นิมิต 081-8866057)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมโครงการดอกไม้บานแก่นมะกรูด ห้องประชุมเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อบจ.อน. (สมรัตน์ 056-511297) ผวจ.อน.มอบหมาย
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (056-511965) ผวจ.อนมอบหมาย
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (056-511965) ผวจ.อนมอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.หลังเก่า สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อน. ประธานตามคำสั่ง จังหวัดอุทัยธานี ที่ 4409/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พช.จ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อบจ.อน. (สมรัตน์ 056-511297)
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.อุทัยธานี) ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (056-511965)
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี) ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (056-511965)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (056-511965)
15:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (056-511965)