ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:15 น. ประธานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ อน. สนง.สหกรณ์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. การแต่งการ : เครื่องแบบปกติขาว
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้่น 2 สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
14:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ที่ทำการปกครอง จ.อน. ประธานตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1042/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
13:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้่น 2 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
14:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว