ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. (หน.นุภาษ 081-3753996)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จ.อุทัยธานี ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม (POC) ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
11:00 น. ร่วมงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน. (หน.นุภาษ 081-3753996)
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จ.อุทัยธานี ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน.
14:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี/โต๊ะข่าวจงหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. โทร 056-571151
15:45 น. ประธานพิธีฌาปนกิจ นายเวทิน เฉลยจิตต์กุล วัดใหม่จันทราราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ (อพก.) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ อน.