ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เข้าร่วมการปฐมนิเทศทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี สนง.ก.พ. (รณรงค์ 02-5471702) ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ที่ทำการปกครอง จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1058/2561

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน.