ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ นางสมนึก กระพงษ์ทอง ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" และ เยี่ยมบ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ. นายกำไร สุวรรณ์ บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 8 ต.เขากวางทอง และ บ้านเลขที่ 118/19 หมู่ที่ 3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
09:30 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี . วัดถ้ำรัตนคีรี (วัดเขากวางทอง) หมู่ที่ 3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.
14:30 น. ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ชุมชน 7 และชุมชน 4 อ.ลานสัก จ.อน. สนง.พมจ.อน. (มิ้ง 081-7070094)
15:00 น. กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ในงานมอบบ้านในพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงชนบท ชุมชนอริโยทัย โครงการบ้านมั่นคงชุมชนอริโยทัย อ.ลานสัก จ.อน. สนง.พมจ.อน. (มิ้ง 081-7070094)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. วัดเขากวางทอง บ้านคลองตะเคียน อ.หนองฉาง ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดเขากวางทอง บ้านคลองตะเคียน ม.3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน.
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม (POC) สนง.แรงงาน จ.อน. ประธานตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 5775/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี . วัดเขากวางทอง บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร พรมพรุ้ย 056-512956)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี . วัดเขากวางทอง บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)