ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.อน. (หลังเก่า) สปก. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ที่ทำการปกครอง จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และร่วมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (หน.ชำนาญ 089-9696814)