ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. ระดับจังหวัด ห้องประชุมการุ้ง ชั้น5 ศลก.อน. สนจ. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการฯ สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จุดตรวจ พื้นที่ อ.บ้านไร่ และ อ.ห้วยคต สนง.ปภ.จ.อน. (ภรภาดา 09-5946-3626) ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ 854/2561
14:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.คลังจังหวัดอุทัยธานี (056-512469) ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ 1047/2561

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ณัสณันท์ 089-1539935)
14:00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.คลัง จ.อน.