ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:30 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมือง ทม.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ อ.ทัพทัน และ อ.สว่างอารมณ์ สนง.ปภ.จ.อน.
11:00 น. ต้อนรับรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 และรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 ณ ศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
17:30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมือง จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (กองการศึกษา) โทร.056-512005

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี