ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 12 จ.อุทัยธานี ห้องประชุม สนง. อุตสาหกรรม อน. สนง.อุตสาหกรรม อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี และกลยุทธ์การทำงานพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
15:30 น. ประธานพิธีฌาปณกิจ คุณยายเจียก บางไทร วัดเกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.